ANBI

Het Drents Kamerkoor voldoet aan de eisen die aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gesteld worden. Dat is voor u als donateur of voor uw bedrijf wanneer u ons financieel ondersteunt in fiscaal opzicht aantrekkelijk. Zoals u wellicht weet kent de belastingdienst een speciale status toe aan culturele organisaties met een ANBI status. In het kader van de wettelijke verplichtingen aan ANBI erkende stichtingen geven we u de volgende informatie:

De officiële naam van de vereniging Drents Kamerkoor luidt: Drents Kamerkoor.

De vereniging heeft ten doel het beoefenen van de koorzang door amateurs en het wekken van belangstelling voor de koorzang in het algemeen.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het houden van repetities, met bijzondere aandacht voor koorscholing en stemvorming, b. het verzorgen van uitvoeringen in het bijzonder in de provincie Drenthe, c. het deelnemen aan en/of verzorgen van muzikale evenementen, d. het meewerken aan bijeenkomsten en manifestaties e.d., e. alle andere wettige middelen die de ontwikkeling en instandhouding van de vereniging bevorderen.

Het koor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ingeschreven met als statutaire naam Drents Kamerkoor, gevestigd te Hoogeveen.

RSIN (fiscaal nummer): 8063.88.274

De leden van het bestuur staan hier vermeld.

E-mailadres secretariaat: dkksecretariaat@gmail.com

De vereniging heeft geen werknemers in dienst. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning. Dirigent, solisten en musici ontvangen als ZZP-er een vergoeding. Uiteraard worden gemaakte onkosten desgewenst vergoed na overlegging van een verantwoording.

Ieder jaar wordt tijdens de jaarvergadering het verslag van het afgelopen jaar besproken waarin alle uitgeoefende activiteiten worden vermeld. De jaarverslagen zijn ter inzage op te vragen. Het zelfde geldt voor een financiële verantwoording in de vorm van een samenvatting van de jaarrekening 2019 zoals die door de penningmeester van het Drents Kamerkoor is opgesteld.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 1. Contributies, 2. Donaties, 3. schenkingen, legaten en erfstellingen, 4. baten uit concerten, 5. Subsidies, en 6. overige inkomsten.

Inzage documenten: ANBI documenten